Backoffice software voor Webshops
Tel: (+31) 0318 - 712089

Gebruikersvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden van deze site. Wij beschouwen uw privacy als een eerste prioriteit. De gegevens die wij van u verzamelen indien u ervoor kiest om deze aan ons ter beschikking te stellen stellen ons in staat om u informatie toe te zenden over producten en diensten waarin u belangstelling heeft getoond. De gegevens kunnen voor dit doel ter beschikking worden gesteld aan bedrijven of bedrijfsonderdelen binnen Sherpaan BV (verder te noemen Sherpaan). Door uw gegevens aan ons ter beschikking te stellen gaat u ermee akkoord om deze aan te wenden voor het gebruik zoals hierboven is aangegeven. Wij zullen uw gegevens niet doorgeven aan derden buiten Sherpaan tenzij dit valt binnen het kader van het voldoen aan onze opdrachten of een verzoek.

Met het oog op beveiliging en zeker te stellen dat deze website beschikbaar blijft voor alle gebruikers houdt Sherpaan toezicht op het netwerkverkeer om ongeautoriseerde pogingen om informatie te uploaden, te veranderen of op andere wijze schade te veroorzaken aan de website in kaart te brengen. Iedereen die gebruik maakt van deze website gaat nadrukkelijk akkoord met dit toezicht.

Ongeautoriseerde pogingen om enige vorm van informatie die in dit systeem is opgeslagen te veranderen, beveiliging uit te schakelen of te omzeilen of om dit systeem te gebruiken voor andere doelen dan waarvoor het is bestemd zijn verboden en kunnen leiden tot strafrechtelijke vervolging. Indien bij toezicht blijkt dat er bewijs aan het licht komt voor mogelijke criminele activiteiten dan kan dit ter beschikking worden gesteld aan de hierop betrekking hebbende autoriteiten.

Virussen en veiligheid. De Sherpaan internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden, kan helaas niet gegarandeerd worden. Deze internetsite kan tevens links bevatten naar niet-Sherpaan sites. Sherpaan is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

Copyright verklaring. De volledige inhoud van de website Sherpaan.nl is het eigendom van Sherpaan tenzij anders aangegeven. Alle rechten zijn voorbehouden. Geen enkel onderdeel van deze website mag worden nagemaakt, verzonden of gekopieerd in welke vorm en met welke middelen dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sherpaan; het is wel toegestaan om informatie te downloaden die als zodanig voor vrij gebruik ter beschikking is gesteld.

Disclaimer. De documenten die op deze website zijn geplaatst kunnen hypertext links bevatten of informatie die ontwikkeld en onderhouden worden door andere publieke en particuliere organisaties. Deze links en informatie zijn opgenomen voor het gemak van de bezoekers van deze website. Sherpaan geeft geen garantie voor wat betreft de detaillering, relevantie, geldigheid of volledigheid van welke informatie in links dan ook. Daarnaast is het aanbrengen van links of informatie in relatie tot andere websites dan die van Sherpaan niet bedoeld om daar extra aandacht of gewicht aan te geven en tevens is het niet de bedoeling om hieruit enige vorm van support, aanbeveling of onderschrijving van meningen uit af te leiden. Dat geldt eveneens ten aanzien van commerciele producten of diensten die door deze externe websites worden aangeprezen of de organisaties die deze websites ondersteunen hetzij via merk- of productnaam of op enig andere wijze.

Enige verwijzing naar specifieke commerciele producten, processen of diensten of het gebruik van bedrijfs- en handelsnamen en merken op de websites van Sherpaan is slechts bedoeld voor het informeren en het gemak van bezoekers van deze website en dient op geen enkele wijze te worden opgevat als aanbeveling ofbegunstiging uit naam van Sherpaan. De meningen en opvattingen van auteurs die hierin genoemd worden vormen niet noodzakelijkerwijs de meningen en opvattingen van Sherpaan en dienen derhalve dan ook niet te worden aangewend voor advertenties of productpromotie.

Disclaimer Aansprakelijkheid. Alles wordt in het werk gesteld om juiste en volledige informatie te verstrekken. Desalniettemin is er – in het licht van de duizenden beschikbare documenten die vaak met korte deadlines worden geuploaded – geen garantie te geven dat er zich geen fouten of vergissingen voordoen. Sherpaan claimt niet dat de juistheid, volledigheid of relevantie van de inhoud van deze website boven fouten verheven is en doet in relatie hiertoe geen beloften en geeft daarvoor ook geen garanties. Enige vorm van aansprakelijkheid met betrekking tot fouten of het ontbreken van informatie in de inhoud van deze website wordt nadrukkelijk afgewezen.

Uw vragen, suggesties en commentaar. Sherpaan wil geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door u of door derden is beschermd. Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeën, etc die wij van u ontvangen wordt door Sherpaan gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Sherpaan behoudt zich het recht voor de door u gezonden informatie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te demonstreren, door te geven en te distribueren, ongeacht het doel.

Door Sherpaan verzonden e-mail. Door Sherpaan verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaarmaking, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Sherpaan staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Bestellingen kosten veel tijd en je wilt de webwinkel logistiek automatiseren. Kies dan voor de backoffice software Sherpa van Sherpaan. Deze backoffice software koppelt ERP en klantenservice in één systeem. Sherpa vormt de spil tussen webshop (s), bankrekening (en), payment provider, kassasysteem, magazijn, leveranciers, vervoerders en de klant. De backoffice software werkt realtime op basis van een geautomatiseerde koppeling met je eigen webshop(s). De software ontsluit alle informatie rondom weborders, retouren en betalingen en zendt geautomatiseerde serviceberichten naar klanten. De backoffice software van Sherpaan koppelt omzet- en inkoopgegevens met een eigen boekhoudsysteem. Sherpa kan worden gekoppeld met elk CMS en verwerkt alle typen orders. Er is een basiskoppeling met Magento. Verder zijn er integraties met PostNL, DPD, MyParcel, GLS, DHL Parcel, B2C Europe, Transsmart, Transmission, UPS, Ingenico, Klarna, Paypal, Docdata, Buckaroo, MultiSafepay, OS Commerce, VirtueMart, Copernica en Bol.com. De backoffice software van Sherpaan maakt voorraad- en magazijnwerk sneller, efficiënter en minimaliseert pickfouten. Sherpa is gebaseerd op .NET technologie en werkt razend snel.
Copyright 2017. Sherpaan BV, Einsteinstraat 22 A, 3902 HN, VEENENDAAL, tel. 0318-712089. Sherpaan is officieel Business Partner van Thuiswinkel.org